Nieuws

Referenties

En verder:

Wat

Workshops Trainingen

 • Algemeen

  In nauw overleg met haar opdrachtgever definieert Kpieto het leerdoel. Daarnaast wordt in onderling overleg gekeken naar ondermeer: de groepsgrootte van het aantal deelnemers alsmede hun betreffende functie binnen het bouwproces. Uiteraard wordt onderling afgestemd op welke locatie en welk tijdstip een training kan worden verzorgd. Uitgangspunt voor Kpieto is dat de aangeboden lesstof direct in de praktijk toepasbaar moet zijn. Indien mogelijk wordt altijd gewerkt met praktijkvoorbeelden/cases van de klant zelf, waardoor de herkenbaarheid gewaarborgd is.

   

  Uiteraard is het mogelijk in overleg met Kpieto een maatwerk-training te verzorgen, waarbij diverse elementen vanuit het cursusaanbod worden gecombineerd.

 • Contractmanagement

  Binnen de workshop 'contractmanagement' kunnen in onderling overleg de navolgende onderwerpen worden behandeld:

  · de keuze voor een bouworganisatiemodel (traditioneel vs innovatief) en de gevolgen daarvan;

  · algemene voorwaarden (AVA 1992; UAV 1989 / UAV 2012 ; UAV-gc-2005);

  · nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld functioneel specificeren en systeemgerichte contractbeheersing;

  · waarschuwingsverplichting;

  · bouwtijd, stagnatie en boete;

  · problematiek rondom voorgeschreven bouwstoffen;

  · verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden;

  · bestekswijzigingen;

  · oplevering en garanties;

  · verzekeringen.

 • Toolbox directievoering

  Daar waar wordt gewerkt op basis van een traditioneel bestek (STABU/RAW) wordt doorgaans een bouwdirectie aangesteld. Ook komt het voor, zoals bij corporaties, dat de opdrachtgever zelf door haar technische dienst directie laat voeren.

   

  Vanuit praktijksituaties wordt gezamenlijk gekeken naar het instrumentarium dat de directievoerder ten dienste staat vanuit de UAV 1989 / UAV 2012. Vervolgens wordt gekeken welk instrument op welk moment het beste zou kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan het communicatieve aspect van directievoeren.

 • Risicomanagement

  In deze workshop wordt aan de hand van de GOKIT-methode een reeds opgeleverd bouwwerk geanalyseerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zogenaamde RISMAN-methodiek alsmede het geotechnisch basisrapport,met name van belang voor de infra-bouw.

   

  In onderling overleg met de opdrachtgever kunnen nadere aandachtsvelden in kaart worden gebracht als bijvoorbeeld: communicatie binnen risicomanagement; het inrichten van een standaard project risicoanalyse (PRA) alsmede het werken met checklisten waardoor faalkosten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

 • Schrijven plan van aanpak en review

  De markt bevindt zich in een transitie fase van traditioneel naar innovatief. Gunning vindt niet meer plaats op laagste prijs maar vooral op EMVI. Hierbij worden van de opdrachtnemer andere vaardigheden en competenties gevraagd. Er moeten plannen worden geschreven waarbij plan en uitvraag op elkaar moeten aansluiten. Daarnaast moet het plan om het beoordeeld te krijgen- voldoen aan het SMART-criterium.

  In een praktisch ingerichte workshop wordt met de deelnemers het integrale schrijfproces doorgenomen, inclusief de daarbij behorende planning en review. Door deze bewustwording wordt duidelijk dat binnen schrijven = buiten doen!

  Aan de hand van niet gescoorde plannen wordt tekst en uitvraag vergeleken en verbeterpunten geïmplementeerd.

  Indien gewenst kan de review ook als aparte opdracht en projectspecifiek worden verleend in een lopende tender. Op dat moment fungeert Kpieto als kritisch en onafhankelijk sparringpartner met als enige inzet een zo hoog mogelijke score voor de aannemer.

 • Procesmanagement/effectieve communicatie

  In deze interactieve training worden de deelnemers op creatieve wijze bewust gemaakt van wat er in hun dagelijkse bouwpraktijk speelt.

  ·  er wordt aandacht gevraagd voor de veranderende omgeving (technieken; inzichten; contracten en tendensen);

  ·  er wordt inzicht gegeven in de diverse stakeholders en hun individuele belangen;

  ·  er wordt gekeken naar het ontstaan van conflicten en het herkennen van repeterend gedrag binnen vaste patronen;

  ·  aan de hand van praktijkcases wordt gekeken naar de inzet van welke communicatiemiddelen op welk moment.

 • Bouwen aan jezelf

  De training "Bouwen aan jezelf" kan Kpieto verzorgen voor kleine groepen op management-/directieniveau. Ook is het mogelijk op individuele basis tezamen met Kpieto een programma samen te stellen. In dat geval krijgt de training het karakter van coaching. in sommige gevallen kan de te plegen investering plaatsvinden vanuit een persoonsgebonden budget.

   

  De training is bedoeld voor diegenen die op zoek zijn naar verdieping. Middels het voorhouden van (soms kritische) spiegels worden de deelnemers meer zelf-bewust waardoor zij zowel binnen hun werksituatie als privé beter kunnen functioneren.

   

  Bouwen is vertrouwen, doch dat vereist in de stellige visie van Kpieto eerst een grondige zelfkennis. In overleg met de deelnemers wordt het programma van tevoren gedefinieerd.

 • Bouwen aan visie

  De bouw verandert in rap tempo. Veranderende contractvormen brengen een andere verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met zich mee. Noodzakelijkerwijs dienen de competenties van het personeel hierbij aan te sluiten.

   

  Ook de bouwpartner zelf – het bedrijf – moet weten waarvoor zij staat.

   

  In deze workshop, waarbij de uitgangspunten tezamen met de cliënt worden geformuleerd, kunnen de navolgende aspecten aan de orde komen:

  · waar staat de onderneming nu; waar wil men naartoe?

  · wat is het beeld van de onderneming?

  · sterkte/zwakte-analyse;

  · waarin kan de onderneming onderscheidend zijn?

  · hoe kan er blijvend toegevoegde waarde worden gecreëerd?

   

  Binnen de training zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de feitelijke bouwpraktijk en actuele tendensen en ontwikkelingen als bijvoorbeeld leanconstruction; living building concept en de leidende principes opdrachtgevend bouwbedrijf.